بازدید دانش آموزان مدرسه شاهد(میرمحمدی) از شرکت روغن کنجد ثمر